Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

CONTRACT-CADRU DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

Nr. ................. din data de ...................

Părțile contractante:

Societatea SC MAYMU TRAVEL SRLcu sediul social in Bucuresti, Str Porumbacu, nr 9 , parter, Bl. 31, Sc.2, Apt. 57, sector 6, punct de lucru in Bucuresti, Bd. Eroilor, Nr. 26, Bl.A4, Sc. A, parter, sector 5, tel: 031.437.76.73, email: office@travelwithus.ro, www.travelwithus.ro, Cod de Inregistrare Fiscala 34708827, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7877/26.06.2015, titulara a Licentei de turism nr. 7455/07.10.2015, pentru Agentia de Turism TRAVEL WITH US, Polita de Asigurare emisa de OMNIASIG seria I nr. 27748 valabilă până la data de 02.10.2016, privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/ sau a sumelor achitate de catre turisti, afisata pe pagina web a agentiei de turism www.travelwithus.ro, reprezentata prin Birdeanu Andreea – Administrator, denumită în continuare Agenția

Și

Turistul / Reprezentantul turistului dl/dn..........................................................................................................., domiciliat/domiciliatăîn..................................................................................................................., telefon....................................., email...............................posesor/posesoare al/a buletinului/cărții de identitate seria..............nr......................, eliberat/eliberată de ............................. la data de ..............................., CNP......................................................................... au convenit încheierea prezentului contract, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001 cu modificarile ulterioare.

Au convenit la încheierea prezentului contract.

I. Dispoziţii generale:

1. Agenţia comercializează pachete de servicii turistice în următoarele variante:

a) servicii turistice la cererea clientului, care se referă la programele organizate în mod special, ca urmare a solicitărilor turiştilor, denumite în continuare servicii la cerere;

b) servicii turistice preorganizate de agenţia de turism şi puse la dispoziţie clientului prin materiale de prezentare de tipul: cataloage, broşuri, pliante şi alte oferte letrice, denumite în continuare servicii din oferta standard;

c) servicii turistice interne, comercializate pe bază de vouchere de servicii turistice interne sau bilete de odihnă şi/sau de tratament, denumite în continuare bilete de odihnă şi/sau de tratament. Aceste servicii reprezintă un caz particular al serviciilor turistice din oferta standard.

Prezentul contract deţine prevederi comune celor trei variante de servicii turistice, precum şi prevederi specifice fiecăreia dintre ele.

2. Bonul de comandă, confirmarea de servicii, biletul de odihnă şi/sau de tratament, precum şi oferta standard a agenţiei de turism expusă în materialele de prezentare fac parte integrantă din prezentul contract.

II. Apariţia raporturilor contractuale:

1. În cazul serviciilor la cerere şi al ofertei standard, acest contract se consideră încheiat în momentul în care turistul a primit confirmarea scrisă a solicitării sale.

2. În cazul biletelor de odihnă şi/sau de tratament, contractul se consideră încheiat o dată cu plata integrală a preţului pachetului de servicii turistice sau a avansului convenit.

III. Obiectul contractului:

1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţie a uneia dintre variantele de servicii turistice prevăzute la cap. I, în schimbul plăţii preţului.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Caracteristicile serviciilor turistice la care se obligă Agenţia se află descrise în materialele de prezentare (cataloage, broşuri, pliante, oferte letrice), în cazul ofertei standard şi a biletelor de odihnă şi/sau de tratament, sau în confirmarea de servicii, în cazul serviciilor la cerere.

3. Orice alte servicii turistice neînscrise în materialele de prezentare sau în confirmarea de servicii nu fac obiectul prezentului contract.

IV. Preţul contractului si modalitati de plata:

1. Pretul contractului este de _________________ si se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si T.V.A.. Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in bonul de comanda (daca exista), alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispozitie turistului, site-ul agentiei, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura.

2. Modalitati de plata:

a) Avansul se plăteşte, in data de ……………………., iar diferenta in data de...............................

b) In cazul in care la incheierea contractului s-a perceput un avans, plata finala se va face astfel:

- pentru serviciile turistice care necesita confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plata comunicate de agentie in scris prin bonul de comanda sau alte mijloace de comunicare.

- pentru serviciile turistice care nu necesita confirmare din partea prestatorilor, dupa cum urmeaza:

- 30% la efectuarea rezervarii, cu cel putin 31 zile inainte de intrarea in sejur

- 70% cu cel putin 31 zile inainte de data prestarii serviciilor

- 100% pentru rezervari efectuate sub 31 zile inainte de intrarea in sejur

c) Plata pretului contractului se va face in baza facturii emise de Agentie. Factura se va emite in valuta sau in LEI, la cursul afisat de BNR + 2% ( comision risc valutar), afisat in ziua respectiva.

V. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.

2. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau agenţia de turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, Agenţia este obligată:

a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

3. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv în situaţia în care aceste obligaţii trebuiau îndeplinite de către o altă agenţie de turism sau de către alţi prestatori de servicii, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;

b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră.

În situaţia în care neexecutarea obligaţiilor contractuale se datorează agenţiei de turism organizatoare, Agenţia are dreptul să cheme în garanţie agenţia de turism organizatoare pentru plata despăgubirilor datorate turistului.

4. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris turistului, în termen de ..... zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:

a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract;

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, cele ale autorităţilor locale care pot ajuta turistul în caz de nevoie; în cazul în care aceste reprezentanţe sau autorităţi locale nu există, turistul trebuie să dispună de un număr de apel de urgenţă sau de orice altă informaţie care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;

c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;

d) posibilitatea semnării unui contract de asigurare facultativă, care să acopere taxele de transfer al turistului, sau a unui contract de asistenţă, care să acopere taxele de repatriere în caz de accidentare ori de boală.

5. In cazul in care nu se confirma cazarea la hotelul mentionat in factura, Agentia are dreptul de a rambursa integral banii turistului sau de a-i propune turistului un alt hotel, diferenta de tarif fiind suportata de catre turist.

6. In cazul in care turistul nu achita serviciile integral pana la data stabilita la cap. IV, pct. 2, Agentia isi rezerva dreptul de a opri avansul cu titlu de penalitati si de a anula rezervarile, fara vreun acord din partea turistului.

7. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii turistice avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, Transportatorul Aerian, fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul turistic. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste turistii conform Regulamentului nr. 261/2004 implementat prin HG nr. 1912/2006. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente acestuia intra in competenta si responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si transportator. In cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

8. In situatia achizitionarii unui produs de tip croaziera, linia de croaziera poate modifica din motive ce tin de siguranta navigarii, numarul cabinei si locatia acesteia pe punti (o punte inferioara, una superioara, mai spre pupa sau spre prova, etc.), doar cu o cabina de aceeasi categorie ca cea rezervata initial, caz in care turistul nu va fi despagubit in nici un mod avand in vedere ca este vorba de acelasi tip de cabina ca si cel rezervat.

9. Agentia poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii - dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului si numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a redeventelor si a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi, a taxelor de turist, ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preturile stabilite in contract nu pot fi majorate, in niciun caz, in cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii.

VI. Drepturile şi obligaţiile turistului:

1. In cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în pachetul de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa Agenţia cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. In acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor.

Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

2. În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

3.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. VI pct. 1,hotărârea sa de a opta pentru:

a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau

b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

3.2. În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, turistul are dreptul:

a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;

b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;

c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

3.3. În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat turistul în scris, în termenul menţionat în contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările);

c) anularea s-a făcut din vina turistului.

4. Turistul are dreptul să rezilieze în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea îi este imputabilă, este obligat să despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.

Dacă turistul, după achitarea şi confirmarea serviciilor, solicită schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor legale la momentul respectiv, şi încheierea unui nou contract.

5. In cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

6. În cazul biletelor de odihnă şi/sau de tratament, turistul are obligaţia de a respecta programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină la ora 12,00 a zilei înscrise pe biletul de odihnă şi/sau de tratament; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, cazarea se face începând cu ora 14,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei următoare celei înscrise pe bilet.

7. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

8. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament) în vederea acordării serviciilor turistice, să păstreze integritatea bunurilor din unităţile de cazare, alimentaţie publică, mijloace de transport, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea pagubelor produse

9. Pentru calatoriile in afara teritoriului Romaniei, Turistul trebuie sa detina pasaport valabil minimum 6 luni de la data intoarcerii in tara. Se pot inregistra modificari si, din acest motiv, Agentia recomanda Turistului ca, inainte de plecarea din tara, sa consulte site-ul Ministerului Afacerilor Externe – www.mae.ro , sectiunile "Vize si servicii consulare" si "Sfaturi si alterte de calatorie".

Agentia nu isi asuma raspunderea pentru deciziile organelor de control de la punctele de trecere a frontierei romane sau straine, in pofida respectarii conditiilor de iesire din Romania, respectiv intrare in alte state, prevazute de legislatia in vigoare.

Conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa iasa din tara: sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor; sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat; adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera. Mai multe informatii: www.politiadefrontiera.ro

VII. Asigurări

A. Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre el in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism la societatea de asigurari OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA cu sediul în localitatea BUCURESTI, Aleea Alexandru, nr. 51, sector 1, tel. 021-405.74.20, fax 021-311.44.90. Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a o rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare.

2. În cazul în care turistul solicită de la Agenţie contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Turistul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Turistul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

3. Turistul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la cap. X pct. 2.

4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, turistul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, turistul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.

6. Documentele justificative constau în:

a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

b) confirmările de primire precizate la pct. 2, 3 şi 5 din prezentul capitol;

c) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;

d) fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

Societatea de asigurare are dreptul să solicite turistului şi alte documente justificative.

7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum şisumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor cap. IX pct. 2.

8. Din despăgubire se scade franşiza menţionată pe poliţa de asigurare.

9. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare adocumentelor justificative de la turist.

10. În cazul în care după plata despăgubirii Agenţia plăteşte debitul către turist, acesta are obligaţia de a restitui asigurătorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul.

B. ASIGURARE DE CALATORIE: Este obligatorie / recomandabila (dupa caz) incheierea unei polite de asigurare complexa a calatoriilor TURIST PLUS, Beneficiarul fiind despagubit in caz de: cheltuieli medicale de urgenţǎ şi / sau de repatriere sub limita rǎspunderii asiguratorului pentru urgenţe stomatologice, despǎgubiri pentru accidente de cǎlǎtorie (în mijloace de transport public), despǎgubire pentru bagaj pierdut / deteriorat, despǎgubire pentru întârzierea bagajelor (mai mult de 6 ore), despǎgubire pentru întarzierea (mai mult de 12 ore) /anularea cǎlǎtoriei, rǎspundere civilǎ privatǎ în strǎinǎtate, despǎgubiri pentru pierdere / înlocuire de documente, asigurare pentru anularea plecarii in calatorie, bilete de calatorie anulate din cauza falimentului companiei aeriene, despagubiri pentru, biletele de avion returnate, rambursarea de cheltuieli datorate respingerii la iesirea din tara a asiguratului, refuzul companiei aeriene, de a imbarca turistul in cursa de destinatie, cheltuieli medicale datorate serviciilor necorepunzatoare la bordul avionului.

In cazul in care Beneficiarul refuza incheirea unei astfel de polite de asigurare, acesta este obligat sa mentioneze in prezentul contract, in dreptul semnaturii, ca nu doreste asigurare de calatorie. In aceasta situatie, Beneficiarul suporta personal cheltuielile ocazionate de una din situatiile enumerate mai sus. Prestatorul NU isi asuma raspunderea pentru situatiile enumerate mai sus si nici in alte situatii, independente de vointa si prestatia sa.

VIII. Renunţări, penalizări, despăgubiri

1. În cazul în care turistul renunţă la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, în cazul serviciilor la cerere sau al ofertei standard, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

a) 30 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 31 zile calendaristice inainte de data plecarii;

b) 100 % din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 31 zile calendaristice inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.

d) 100 % din pretul pachetului de servicii, in cazul in care turistul a achizitionat pachetul de servicii turistice din cadrul programelor speciale de tip Early Booking, Black Friday, Last minute, sau alte programe similare indiferent de data la care turistul solicita renuntarea.

2. În cazul biletelor de odihnă şi/sau de tratament, pentru retragerea din vina turistului se aplică următoarele penalizări:

a) dacă cererea de restituire se depune în orice moment după achitarea avansului şi până cel târziu cu 15 zile înainte de începerea sejurului, penalizarea este egală cu contravaloarea comisionului Agenţiei cu T.V.A. aferentă;

b) dacă cererea de restituire se depune într-un interval mai mic de 15 zile înainte de data începerii sejurului sau dacă turistul nu se prezintă în staţiune la data înscrisă în bilet, penalizarea va fi de 100% din preţ ori din valoarea încasată până la acea dată de Agenţie;

c) pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

4. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

5. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar cererea de renunţare nu este luată în considerare.

6. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract, despăgubiri ce nu pot depăşi preţul pachetului de servicii turistice prevăzut în contract. Agenţia este răspunzătoare până la acoperirea integrală a prejudiciului în cazul în care este responsabilă de rănirea sau decesul turistului ca urmare a acţiunilor ori a neglijenţei sale.

IX. Reclamaţii

1. O reclamatie din partea turistului se depune, in scris, la sediul Agentiei în termen de maximum 3 zile calendaristice de la încheierea călătoriei.

2. Agentia va raspunde la reclamatiile scrise in termen de 14 zile calendaristice de la data depunerii, urmand să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin în condiţiile prezentului contract.

3. In cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite la fata locului, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate. Aceasta sesizare se va transmite imediat atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii local (conducerii hotelului, restaurantului).

4. Atât Agenţia cât şi prestatorul de servicii vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie cf. cap. X, art. 1, iar sesizarea devine anexa a acesteia.

X. Dispoziţii finale

Prezentul contract a fost încheiat azi ……………………………………., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Agentie, Turist / Reprezentant

Nu doresc asigurare de calatorie

TURIST PLUS PREMIUM